Wat kunnen wij voor u betekenen?

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, wordt door de kantonrechter opgelegd en is van toepassing op geld en goederen van mensen die door lichamelijke of geestelijke toestand, of door schulden, niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zijn geld en goederen van iemand geheel onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat dan volledig over het geld en de goederen.

Het aanvragen van beschermingsbewind kan worden gedaan door de rechthebbende zelf, de echtgenoot of geregistreerd partner, bloedverwanten (in de rechte lijn of in de zijlijn tot de vierde graad) of door hulpverleners of gemeenten. Beschermingsbewind kan ook worden aangevraagd door een voogd, een curator, een mentor of het openbaar ministerie.

De dienstverlening van Geerling bewindvoering begint bij het verzorgen van de aanvraag van beschermingsbewind bij het kantongerecht. Nadat de aanvraag is toegewezen door de kantonrechter begint het beschermingsbewind. Geerling bewindvoering werkt via de volgende fases:

  • Fase 1: Inventarisatie

  • Fase 2: Planning

  • Fase 3: Uitvoering

  • Fase 4: Stabilisatie

Bewindvoering fase 1: Inventarisatie
 
In fase 1 verstrekt u alle informatie die betrekking heeft op uw financiële situatie. Dit is erg belangrijk! Als in een latere fase namelijk nog nieuwe informatie boven tafel komt, bijvoorbeeld met betrekking tot uw schulden, dan kan dit leiden tot een minder goed verloop van de volgende fasen. De inventarisatiefase wordt afgesloten met een beschrijving en cijfermatig overzicht van de huidige financiële situatie.

 

Bewindvoering fase 2: Planning
 
Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin op hoofdlijnen wordt beschreven hoe schulden worden afgelost. Indien er geen schulden zijn dan is het plan eenvoudiger. 


Bewindvoering fase 3: Uitvoering
 In fase 3 zal het plan ten uitvoer worden gebracht.  In fase 3 zorgt de bewindvoerder onder andere voor:

  • afhandeling van de post

  • betalingen van (vaste) lasten voor zover het saldo dit toelaat

  • het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen

  • het inventariseren van de schulden en het uitvoeren van schuldhulpverlening, veelal in samenwerking met de gemeente.

De meeste post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op de beheerrekening op naam van de rechthebbende. Het beheer over deze rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Huishoudgeld, ofwel het leefgeld, wordt overgeboekt op een aparte leefgeldrekening, waarvan rechthebbende een eigen pinpas ontvangt. Indien de rechthebbende schulden heeft zal de bewindvoerder deze inventariseren en bepalen wat de mogelijkheden zijn: kunnen de schulden afgelost worden via eenvoudige betaalregelingen, of moet het dossier worden klaargemaakt voor aanmelding voor schuldsanering bij de Gemeentelijke Kredietbank. Beschermingsbewind garandeert niet dat uw schulden kwijtgescholden worden of dat schuldeisers willen meewerken aan een regeling.

Bewindvoering fase 4: Stabilisatie
Uiteindelijk komt er steeds meer inzicht in de nieuwe financiële situatie. Het is duidelijk hoe uw maandelijkse begroting er uit ziet. U raakt vertrouwd met de situatie, hoe vervelend deze ook kan zijn. Maar er komt wel meer rust en financiële stabiliteit. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u het plan naleeft.